مهتاب وجیقیله هاش

 
   
Home About Us Programme Gallery Contacts News Links
 
 
 

کودکان دبستانی

(کودکان ۶ تا ۱۲ سال)

دراین مرحله کودکان به دودسته  ۶ تا ۸ سال وبالای هشت سال تقسیم می شوند.
همزمان بارشدسنی کودکان آثارشان روزبه روزواقع گرایانه ترمی شودومتاسفانه گاهی باشروع دوران مدرسه به علت تدریس ناصحیح درس هنردرمدارس کلیشه هایی واردآثارکودکان می شود.که در صورت جدی نگرفتن این موضوع رشد خلاقیت انها بسیار ضعیف و گاهی حتی پایان می پذیرد.
این اتفاق درموردکودکانی که ازسنین پیش ازدبستان درفضاهای آموزشی بارویکردصحیح به هنرکودکان قرارداشته اند کمتردیده می شود.چرا که تقویت بنیان های خلاقانه ومهارتی درمورداین کودکان صورت گرفته است .
در اثار کودکان ۶ تا ۸ سال گاهی عناصر و اجزایی دیده می شوند که گرچه در حالت عادی نمی توان انها را دید کودک از موجود بودنشان اگاهی دارد.
این نوع نقاشی را "شفافه  ای" یا"به رویت اشعه ایکس" می نامند.که از مختصات مرحله "واقع گرایی عقلی"از دیدگاه لوکه به شمار می رود. مثالی که برای این نوع نقاشی وجود دارد شکل مادریست که کودکی در شکم دارد یا مگسی که در معده عنکبوتی سست. در نوع دوم نقاشی "شفافه ای" کودک نمی توتند نا پیدا بودن چیزی راکه معمولا در پس چیزی نزدیک تر پنهان است را نشان دهد.مثل مرد سوار بر اسبی که بشود پای نا پیدای سوار را در ان سوی شکم یا بدن اسب مشاهده کرد.
در ضمن پیکره های طرح واره "بچه قورباغه ای" در این مرحله فراتر می روند و جزییات اضافی روز به روز بیشتر در نقاشی ها ظاهر می شوند.

دسته دوم کودکان دبستانی از 8سال به بالا هستند.انها اغلب می کوشند عمق را نه فقط در تک تک اشیاء. بلکه به صورت روابط میان اشیاء نیز نشان دهند.
این مرحله توسط لوکه "واقع گرایی دیداری" نامیده می شودکه شامل نقاشی از یک نقطه دید خاص و تجسم و رعایت نسبت ها و روابط میان اشیاء است.
در این مرحله تغییر پذیری و بازتاب خصوصیات فردی در اثار کمتر دیده می شود و کودکان با بی میلی و نا رضایتی کار می کنند. برخی محققان معتقدند این بی میلی و نارضایی در اغلب موارد از انجا پدید می اید که کودکان نمی توانند به جلوه ها و تاثیرات مطلوبشان در نقاشی دست یابند.

در این کلاسها سعی می شود کودکانی را که به علت قرار گرفتن در سنین بالاتر نسبت به بیان احساسات حقیقی خود در اثارشان بی میل شده اند و میل و توجهشان
بیشتر به سمت و سوی تصویر های کاریکاتوری و ردیف تصویر های داستانی و استفاده از نمادها و نشانه های کلیشه ایست..با لذت نقاشی اشتی داد و با استفاده از ابزارو موضوعات مورد توجه انها که در عین حال از فضای کلیشه به دور هستند به بازپپروری و تقویت قوه تخیل انها کمک کرد موضوع مهمی که در این کلاسها مورد توجه قرار می گیرد بالا بردن اعتماد بنفس کودکان بوسیله کارهای دستی است. زیرا توانایی ها و مهارتهای بدنی(هماهنگی چشم و دست)کودک در این مرحله بالا رفته است.

 

 
  Copyright © 2016 Mandala . All Rights Reserved.
 
Home About Us Programme Gallery Contacts News Links
 
 
 

کودکان دبستانی

(کودکان ۶ تا ۱۲ سال)

دراین مرحله کودکان به دودسته  ۶ تا ۸ سال وبالای هشت سال تقسیم می شوند.
همزمان بارشدسنی کودکان آثارشان روزبه روزواقع گرایانه ترمی شودومتاسفانه گاهی باشروع دوران مدرسه به علت تدریس ناصحیح درس هنردرمدارس کلیشه هایی واردآثارکودکان می شود.که در صورت جدی نگرفتن این موضوع رشد خلاقیت انها بسیار ضعیف و گاهی حتی پایان می پذیرد.
این اتفاق درموردکودکانی که ازسنین پیش ازدبستان درفضاهای آموزشی بارویکردصحیح به هنرکودکان قرارداشته اند کمتردیده می شود.چرا که تقویت بنیان های خلاقانه ومهارتی درمورداین کودکان صورت گرفته است .
در اثار کودکان ۶ تا ۸ سال گاهی عناصر و اجزایی دیده می شوند که گرچه در حالت عادی نمی توان انها را دید کودک از موجود بودنشان اگاهی دارد.
این نوع نقاشی را "شفافه  ای" یا"به رویت اشعه ایکس" می نامند.که از مختصات مرحله "واقع گرایی عقلی"از دیدگاه لوکه به شمار می رود. مثالی که برای این نوع نقاشی وجود دارد شکل مادریست که کودکی در شکم دارد یا مگسی که در معده عنکبوتی سست. در نوع دوم نقاشی "شفافه ای" کودک نمی توتند نا پیدا بودن چیزی راکه معمولا در پس چیزی نزدیک تر پنهان است را نشان دهد.مثل مرد سوار بر اسبی که بشود پای نا پیدای سوار را در ان سوی شکم یا بدن اسب مشاهده کرد.
در ضمن پیکره های طرح واره "بچه قورباغه ای" در این مرحله فراتر می روند و جزییات اضافی روز به روز بیشتر در نقاشی ها ظاهر می شوند.

دسته دوم کودکان دبستانی از 8سال به بالا هستند.انها اغلب می کوشند عمق را نه فقط در تک تک اشیاء. بلکه به صورت روابط میان اشیاء نیز نشان دهند.
این مرحله توسط لوکه "واقع گرایی دیداری" نامیده می شودکه شامل نقاشی از یک نقطه دید خاص و تجسم و رعایت نسبت ها و روابط میان اشیاء است.
در این مرحله تغییر پذیری و بازتاب خصوصیات فردی در اثار کمتر دیده می شود و کودکان با بی میلی و نا رضایتی کار می کنند. برخی محققان معتقدند این بی میلی و نارضایی در اغلب موارد از انجا پدید می اید که کودکان نمی توانند به جلوه ها و تاثیرات مطلوبشان در نقاشی دست یابند.

در این کلاسها سعی می شود کودکانی را که به علت قرار گرفتن در سنین بالاتر نسبت به بیان احساسات حقیقی خود در اثارشان بی میل شده اند و میل و توجهشان
بیشتر به سمت و سوی تصویر های کاریکاتوری و ردیف تصویر های داستانی و استفاده از نمادها و نشانه های کلیشه ایست..با لذت نقاشی اشتی داد و با استفاده از ابزارو موضوعات مورد توجه انها که در عین حال از فضای کلیشه به دور هستند به بازپپروری و تقویت قوه تخیل انها کمک کرد موضوع مهمی که در این کلاسها مورد توجه قرار می گیرد بالا بردن اعتماد بنفس کودکان بوسیله کارهای دستی است. زیرا توانایی ها و مهارتهای بدنی(هماهنگی چشم و دست)کودک در این مرحله بالا رفته است.

 

 
  Copyright © 2016 Mandala . All Rights Reserved.
   
Home About Us Programme Gallery Contacts News Links
 
 
 

کودکان دبستانی

(کودکان ۶ تا ۱۲ سال)

دراین مرحله کودکان به دودسته  ۶ تا ۸ سال وبالای هشت سال تقسیم می شوند.
همزمان بارشدسنی کودکان آثارشان روزبه روزواقع گرایانه ترمی شودومتاسفانه گاهی باشروع دوران مدرسه به علت تدریس ناصحیح درس هنردرمدارس کلیشه هایی واردآثارکودکان می شود.که در صورت جدی نگرفتن این موضوع رشد خلاقیت انها بسیار ضعیف و گاهی حتی پایان می پذیرد.
این اتفاق درموردکودکانی که ازسنین پیش ازدبستان درفضاهای آموزشی بارویکردصحیح به هنرکودکان قرارداشته اند کمتردیده می شود.چرا که تقویت بنیان های خلاقانه ومهارتی درمورداین کودکان صورت گرفته است .
در اثار کودکان ۶ تا ۸ سال گاهی عناصر و اجزایی دیده می شوند که گرچه در حالت عادی نمی توان انها را دید کودک از موجود بودنشان اگاهی دارد.
این نوع نقاشی را "شفافه  ای" یا"به رویت اشعه ایکس" می نامند.که از مختصات مرحله "واقع گرایی عقلی"از دیدگاه لوکه به شمار می رود. مثالی که برای این نوع نقاشی وجود دارد شکل مادریست که کودکی در شکم دارد یا مگسی که در معده عنکبوتی سست. در نوع دوم نقاشی "شفافه ای" کودک نمی توتند نا پیدا بودن چیزی راکه معمولا در پس چیزی نزدیک تر پنهان است را نشان دهد.مثل مرد سوار بر اسبی که بشود پای نا پیدای سوار را در ان سوی شکم یا بدن اسب مشاهده کرد.
در ضمن پیکره های طرح واره "بچه قورباغه ای" در این مرحله فراتر می روند و جزییات اضافی روز به روز بیشتر در نقاشی ها ظاهر می شوند.

دسته دوم کودکان دبستانی از 8سال به بالا هستند.انها اغلب می کوشند عمق را نه فقط در تک تک اشیاء. بلکه به صورت روابط میان اشیاء نیز نشان دهند.
این مرحله توسط لوکه "واقع گرایی دیداری" نامیده می شودکه شامل نقاشی از یک نقطه دید خاص و تجسم و رعایت نسبت ها و روابط میان اشیاء است.
در این مرحله تغییر پذیری و بازتاب خصوصیات فردی در اثار کمتر دیده می شود و کودکان با بی میلی و نا رضایتی کار می کنند. برخی محققان معتقدند این بی میلی و نارضایی در اغلب موارد از انجا پدید می اید که کودکان نمی توانند به جلوه ها و تاثیرات مطلوبشان در نقاشی دست یابند.

در این کلاسها سعی می شود کودکانی را که به علت قرار گرفتن در سنین بالاتر نسبت به بیان احساسات حقیقی خود در اثارشان بی میل شده اند و میل و توجهشان
بیشتر به سمت و سوی تصویر های کاریکاتوری و ردیف تصویر های داستانی و استفاده از نمادها و نشانه های کلیشه ایست..با لذت نقاشی اشتی داد و با استفاده از ابزارو موضوعات مورد توجه انها که در عین حال از فضای کلیشه به دور هستند به بازپپروری و تقویت قوه تخیل انها کمک کرد موضوع مهمی که در این کلاسها مورد توجه قرار می گیرد بالا بردن اعتماد بنفس کودکان بوسیله کارهای دستی است. زیرا توانایی ها و مهارتهای بدنی(هماهنگی چشم و دست)کودک در این مرحله بالا رفته است.

 

 
  Copyright © 2016 Mandala . All Rights Reserved.
نوشته شده در یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ توسط افشار نظرات () |

دوباره فرصتی دست داد تا برای داشته هایم بنویسم ....فصلی نو ...انگیزه های جدیدتر و پخته تر  

زهرا جان کلاس دومی شده ...ومحدثه سه سال ونیم ...ولی خیلی بیشتر از سنشان بزرگند خدا رو شکر

روزگار میگذرد ومن بیشتر قدر این داده ها رو میفهمم

ان ها تنها همیشه بهارانی هستند که زندگی را برایم فروردین میکنند

نوشته شده در یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ توسط افشار نظرات () |

   

 

   
       

       
           

اسباب بازی مناسب کودک و نوزاد 11 ماهه ( نی نی 11 ماهه):

بازی هایی که در کودک  کنجکاوی
  ایجاد می کنند برای این سن مناسب هستند زیرا توانائی فکر کردن در کودک
رشد  کرده است و او کم کم شروع به فهم مفاهیم پیچیده تر می کند. اسباب بازی
های  پیچیده که کودک باید چیزی را در آنها کشف کند هم بخصوص در این مرحله
مفید  هستند.

 

کودک در این سن چگونه بازی می کند:

 

-         وقتی شما دستانش را نگه دارید او ممکن است راه برود.

-         با رشد درکش از مفهوم عمق، او سعی نخواهد کرد  با سر به پایین پله ها سینه خیز برود.

-          می تواند به یک یا دو دستورالعمل ساده واکنش نشان دهد.

-          به  دزدکی نگاه کردن به چیزها علاقه نشان می دهد.

-         وقتی چیزی از دستش می افتد، ممکن است دنبال آن بگردد.

-          از دست هایش برای جستجو و انگشت زدن استفاده می کند.

-         تقلید بیشتری می کند و سعی می کند رفتار دیگران را کپی  کند.

-         او شروع می کند به نشان دادن علاقه به بعضی صداهای خاص که می شنود.

-         می تواند توالی های ساده را پیش بینی کند و منتظرشان باشد، مانند انتظار غذا را داشتن ،وقتی در آشپزخانه باز می شود.

 

اسباب بازی های متناسب با کودک ده ماهه :

 

1-اسباب بازی هائی که یادگیری را تقویت می کنند

 

وقتی
  یادگیری به شکلی ارائه می شود که ضمن سرگرم کردن، کودک را درگیر می کند،
بچه ها بیشتر علاقه مند شده و بیشتر خود را در آن سهیم می کنند. اسباب
بازی  های مخصوص یاد گیری به رشد مهارت های فکری و افزایش دایره لغات کودک
کمک  می کنند.

سعی
  کنید اسباب بازی هائی برایش فراهم کنید که مفاهیم ساده ای مانند حروف، 
اعداد، اشکال و رنگها را در خود داشته باشند و از این مفاهیم هنگام بازی با
  او استفاده کنید: "این شماره پنج هست. علی پنج ساله هست".

اگر
  اسباب بازی حرکت می کند، آنرا به صورت عقب و جلو به هم پاس دهید تا مفهوم
  اثر متقابل و همکاری را درک کند. "من اینو به طرف تو هل میدم، بعدش تو
اونو  برش گردون طرف من".

علاقه
  او را با بازی حروف یا اعداد بیشتر کنید. یک حرف انتخاب کنید و چیزی که
با  آن حرف شروع می شود پیدا کنید. اسم آن حرف را به همراه اسم آن شیء به
صورت  بلند برایش بگوئید :"اون حرف ب هست.ب مثل بابا". با این کار شما
یادگیری  او را توسعه می دهید بدون اینکه نیازی باشد که نگران یاددادن حروف
یا اعداد  واقعی در این سن به او باشید.

 

2-اسباب بازی های ورزشی که باعث رشد جسمانی می شوند

 

بازی
  های ورزشی مانند فوتبال، بسکتبال و بازی های دیگر (مخصوص بچه ها)به کودک
این شانس را می دهند که بگیرد، غلت دهد، پرتاب کند و ضمنا از اعتماد به 
نفسی که در اثر تشویق های شما و پدرش در او ایجاد می شود،لذت ببرد.

شما هم میتوانید با شرکت در بازی به  هماهنگ
  شدن چشم و دست کودک کمک کنید.یک بازی را انتخاب کنید مثلا بسکتبال .توپ
را  در مقابل کودک بگیرید و او را تشویق کنید که آن را با زدن از دست شما
خارج  کند، آنرا در یک حلقه قرار دهید یا در یک شیب تند قل بدهید.این کار
به رشد  درک او از رابطه علت و معلول هم کمک می کند.

وقتی کودک برای بازی نشسته است، مقابلش بنشینید و در حالی که پاهایش را باز کرده توپ را به سمت هم هل  بدهید تا کم کم یاد بگیرد که حین بازی تعادلش را هم حفظ کند.

همچنین
  می توانید وقتی کودک در حال راه رفتن یا سینه خیز رفتن است و وضعیت
مناسبی  دارد، به نوبت نقش گیرنده و پرتاب کننده توپ را ایفاء کنید تا
مفهوم بازی  تیمی را متوجه شود.

 

3- اسباب بازی هائی که کودک را تشویق به را رفتن یا قدم برداشتن  می کنند

 

این نوع وسایل باعث افزایش توانایی ها ی کودک شده و اعتماد به نفسش را بیشتر میکنند ضمن اینکه به رشد او کمک می کنند.

کجا رفت؟ در این مرحله کودک شما برای درک مفهوم ماندگاری اشیاء به رشد لازم  رسیده
  است.درباره این واقعیت که اشیاء دور از چشم می توانند برگردند، صحبت
کنید.  با پنهان کردن یک اسباب بازی و پرسیدن کجارفت و سپس آشکار کردن آن و
گفتن  اینکه" آهان، اینجاست" ( این را باید بلافاصله بگوئید) به کودک این
را می  فهمانید که هر گاه از جلوی چشمانش دور شوید، بازخواهید گشت .او یاد
می کیرد  که متنظر شما بماند.

همچنین
  ،خوب است که حس لامسه کودک را با اشاره به قسمت های مختلف اسباب بازی 
تقویت کنید. آرام انگشتانش را روی قسمت های مختلف قرار دهید و بگوئید " این
  نرمه؟". مثل همیشه تا می توانید از لغت های مختلف استفاده کنید.

 

                     

       
   
نوشته شده در سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ توسط افشار نظرات () |

 • امروز روز بسیار قشنگ بهاریه تصمیم گرفتم یه سر اینترنم برمویه خورده ایده بگیرم برا شلوار کهنه هام ...کلی چیزهای باحال پیدا کردم ...فعلا شلوار جینی که دامن میشه....باورتون نمیشه نقاشی با شلوار جین ووووو...
 • دثه خوابه از وقتی که از کلاس ژیمناستیک زهرا رفتیم وزهرا داره کنار من نیمرخ کشیدن یه دختر بچه رو تمرین میکنه...گهگداری عصبانی میشه اخه دعواش کردم چرا غر می زنی تازگیها خیلی بهونه گیر شده ....براش جریمه تعیین کردم که بایست بهمبه اندازه عددی که رو کاغذ می نویسم از پس اندازت بدی میاد با یه کاغذی که رو اون از یک تا 8 رو نوشته میگه ::ععع....ع...یه نگا به کاغذه میکنمیه نگا به صورتش میگه این جریمه تو هست برا ناراحتیههایی که من رو دادی وقلبم رو سوزوندی....
 • نهار ماکرونی میذارم ...اخه اخ جون همسری عصر میاد ومن فعلا وقت دارم یه خورده به کارهای عقب افتاده برسم
 • دیگه تبریز نرفتم وقراره اخر هفته رو تهران باشم وشکر خدا مامنوداداشی میان انشالله یه سفر کوچک بریم باهاشون
 • از هفته اینده کلاس نقاشی زهرا شروع میشه وبد موقع است ولی راسخم که بریم ونمی دونم برا کلاس موسیقی چی کار کنیم؟
 • وای......تنم میلرزه وقتی به فکر پروزه های ناقص درسی می افتم که بایست شنبه ویکشنبه تحویل بدم....پساینجا چی کار  میکنم....

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط افشار نظرات () |

 • امروز روز بسیار قشنگ بهاریه تصمیم گرفتم یه سر اینترنم برمویه خورده ایده بگیرم برا شلوار کهنه هام ...کلی چیزهای باحال پیدا کردم ...فعلا شلوار جینی که دامن میشه....باورتون نمیشه نقاشی با شلوار جین ووووو...
 • دثه خوابه از وقتی که از کلاس ژیمناستیک زهرا رفتیم وزهرا داره کنار من نیمرخ کشیدن یه دختر بچه رو تمرین میکنه...گهگداری عصبانی میشه اخه دعواش کردم چرا غر می زنی تازگیها خیلی بهونه گیر شده ....براش جریمه تعیین کردم که بایست بهمبه اندازه عددی که رو کاغذ می نویسم از پس اندازت بدی میاد با یه کاغذی که رو اون از یک تا 8 رو نوشته میگه ::ععع....ع...یه نگا به کاغذه میکنمیه نگا به صورتش میگه این جریمه تو هست برا ناراحتیههایی که من رو دادی وقلبم رو سوزوندی....
 • نهار ماکرونی میذارم ...اخه اخ جون همسری عصر میاد ومن فعلا وقت دارم یه خورده به کارهای عقب افتاده برسم
 • دیگه تبریز نرفتم وقراره اخر هفته رو تهران باشم وشکر خدا مامنوداداشی میان انشالله یه سفر کوچک بریم باهاشون
 • از هفته اینده کلاس نقاشی زهرا شروع میشه وبد موقع است ولی راسخم که بریم ونمی دونم برا کلاس موسیقی چی کار کنیم؟
 • وای......تنم میلرزه وقتی به فکر پروزه های ناقص درسی می افتم که بایست شنبه ویکشنبه تحویل بدم....پساینجا چی کار  میکنم....

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط افشار نظرات () |

 • امروز روز بسیار قشنگ بهاریه تصمیم گرفتم یه سر اینترنم برمویه خورده ایده بگیرم برا شلوار کهنه هام ...کلی چیزهای باحال پیدا کردم ...فعلا شلوار جینی که دامن میشه....باورتون نمیشه نقاشی با شلوار جین ووووو...
 • دثه خوابه از وقتی که از کلاس ژیمناستیک زهرا رفتیم وزهرا داره کنار من نیمرخ کشیدن یه دختر بچه رو تمرین میکنه...گهگداری عصبانی میشه اخه دعواش کردم چرا غر می زنی تازگیها خیلی بهونه گیر شده ....براش جریمه تعیین کردم که بایست بهمبه اندازه عددی که رو کاغذ می نویسم از پس اندازت بدی میاد با یه کاغذی که رو اون از یک تا 8 رو نوشته میگه ::ععع....ع...یه نگا به کاغذه میکنمیه نگا به صورتش میگه این جریمه تو هست برا ناراحتیههایی که من رو دادی وقلبم رو سوزوندی....
 • نهار ماکرونی میذارم ...اخه اخ جون همسری عصر میاد ومن فعلا وقت دارم یه خورده به کارهای عقب افتاده برسم
 • دیگه تبریز نرفتم وقراره اخر هفته رو تهران باشم وشکر خدا مامنوداداشی میان انشالله یه سفر کوچک بریم باهاشون
 • از هفته اینده کلاس نقاشی زهرا شروع میشه وبد موقع است ولی راسخم که بریم ونمی دونم برا کلاس موسیقی چی کار کنیم؟
 • وای......تنم میلرزه وقتی به فکر پروزه های ناقص درسی می افتم که بایست شنبه ویکشنبه تحویل بدم....پساینجا چی کار  میکنم....

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط افشار نظرات () |

 • امروز روز بسیار قشنگ بهاریه تصمیم گرفتم یه سر اینترنم برمویه خورده ایده بگیرم برا شلوار کهنه هام ...کلی چیزهای باحال پیدا کردم ...فعلا شلوار جینی که دامن میشه....باورتون نمیشه نقاشی با شلوار جین ووووو...
 • دثه خوابه از وقتی که از کلاس ژیمناستیک زهرا رفتیم وزهرا داره کنار من نیمرخ کشیدن یه دختر بچه رو تمرین میکنه...گهگداری عصبانی میشه اخه دعواش کردم چرا غر می زنی تازگیها خیلی بهونه گیر شده ....براش جریمه تعیین کردم که بایست بهمبه اندازه عددی که رو کاغذ می نویسم از پس اندازت بدی میاد با یه کاغذی که رو اون از یک تا 8 رو نوشته میگه ::ععع....ع...یه نگا به کاغذه میکنمیه نگا به صورتش میگه این جریمه تو هست برا ناراحتیههایی که من رو دادی وقلبم رو سوزوندی....
 • نهار ماکرونی میذارم ...اخه اخ جون همسری عصر میاد ومن فعلا وقت دارم یه خورده به کارهای عقب افتاده برسم
 • دیگه تبریز نرفتم وقراره اخر هفته رو تهران باشم وشکر خدا مامنوداداشی میان انشالله یه سفر کوچک بریم باهاشون
 • از هفته اینده کلاس نقاشی زهرا شروع میشه وبد موقع است ولی راسخم که بریم ونمی دونم برا کلاس موسیقی چی کار کنیم؟
 • وای......تنم میلرزه وقتی به فکر پروزه های ناقص درسی می افتم که بایست شنبه ویکشنبه تحویل بدم....پساینجا چی کار  میکنم....

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط افشار نظرات () |

 • امروز روز بسیار قشنگ بهاریه تصمیم گرفتم یه سر اینترنم برمویه خورده ایده بگیرم برا شلوار کهنه هام ...کلی چیزهای باحال پیدا کردم ...فعلا شلوار جینی که دامن میشه....باورتون نمیشه نقاشی با شلوار جین ووووو...
 • دثه خوابه از وقتی که از کلاس ژیمناستیک زهرا رفتیم وزهرا داره کنار من نیمرخ کشیدن یه دختر بچه رو تمرین میکنه...گهگداری عصبانی میشه اخه دعواش کردم چرا غر می زنی تازگیها خیلی بهونه گیر شده ....براش جریمه تعیین کردم که بایست بهمبه اندازه عددی که رو کاغذ می نویسم از پس اندازت بدی میاد با یه کاغذی که رو اون از یک تا 8 رو نوشته میگه ::ععع....ع...یه نگا به کاغذه میکنمیه نگا به صورتش میگه این جریمه تو هست برا ناراحتیههایی که من رو دادی وقلبم رو سوزوندی....
 • نهار ماکرونی میذارم ...اخه اخ جون همسری عصر میاد ومن فعلا وقت دارم یه خورده به کارهای عقب افتاده برسم
 • دیگه تبریز نرفتم وقراره اخر هفته رو تهران باشم وشکر خدا مامنوداداشی میان انشالله یه سفر کوچک بریم باهاشون
 • از هفته اینده کلاس نقاشی زهرا شروع میشه وبد موقع است ولی راسخم که بریم ونمی دونم برا کلاس موسیقی چی کار کنیم؟
 • وای......تنم میلرزه وقتی به فکر پروزه های ناقص درسی می افتم که بایست شنبه ویکشنبه تحویل بدم....پساینجا چی کار  میکنم....

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط افشار نظرات () |

Design By : nightSelect.com